Canvi de domini de vehicles

140

Quan es produeix una compravenda d'un vehicle, s'ha de procedir a canviar el nom del propietari d'aquest a favor del comprador.

En aquest cas, s'haurà de tenir present l'antiguitat del vehicle així com el seu valor històric, atès que a Catalunya existeix una exempció al ITPAJD (Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats), fent que els vehicles que tinguin més de 10 anys i no siguin de valor històric, estaran exempts a  aquests impostos, fent que només s'hagin de pagar les taxes de la Direcció General de Trànsit.