Plans de pensions

Els Plans de Pensions i assegurances d'estalvi per a la jubilació t'ofereixen diverses possibilitats i estan especialment dissenyats per a garantir el teu benestar per quan arribi la teva jubilació.

0

Els Plans de Pensions es configuren com a instruments de previsió voluntària i lliure, amb les prestacions de caràcter privat que poden o no ser un complement del sistema de la Seguretat Social, al que en cap cas substitueixen.

El Pla de Pensions s'instrumenta contractualment com una eficaç fórmula per a la constitució d'estalvis que es traduirà, a llarg termini (normalment la jubilació), en el dret econòmic per part de la persona a la qual es constitueix a favor seu, a la percepció d'unes rentes o capitals per jubilació, incapacitat, defunció, dependència severa o gran dependència.

El Fons de Pensions és el que canalitza aquest estalvi. Constitueix un patrimoni separat i independent, mancat de personalitat jurídica, en el que s'integren els diferents plans de pensions adscrits.