Altres assegurances

A més de les assegurances generals, oferim tota classe d'assegurances com poden ser assegurances per vehicles agrícoles, plans d'estalvi i inversió, viatges, responsabilitat civil i assistència jurídica, entre d'altres.

0

Oferim assegurances especialitzades per determinats sectors com poden ser:

 

Responsabilitat civil privada:
 • Activitats professionals
 • Activitats industrials
Responsabilitat civil:
 • Caçadors
 • Pescadors
 • Gossos PP (potencialment perillosos)
Assistència jurídica familiar:
 • Destinat a cobrir les despeses en què pugui incórrer la persona assegurada com a conseqüència de la seva intervenció en un procediment administratiu, judicial o arbitral, i a realitzar els serveis d'assistència judicial, jurídica i extrajudicial, derivats de qualsevol activitat de l'assegurat pròpia de l'àmbit de la seva vida familiar.
Viatges:
 • Assistència mèdica i trasllat sanitari durant el viatge
 • Anul·lació del viatge
 • Cobertura d'equipatge
Habitatge:
 • Assegurances per a comunitats de propietaris
Salut:
 • Salut família
 • Salut reemborsament
 • Salut malalties greus
 • Salut total
 • Salut dental
 • Malaltia i subsidi
Estalvi:
 • Assegurança individual d'estalvi a llarg termini
 • Inversió
 • Multinversió selecció
 • Renta temporal o vitalícia
 • Plans de pensions individuals
 • Plans de previsió assegurat
Accidents:
 • Accidents familiars
 • Accidents complets
 • Repatriació
Defuncions:
 • Protecció familiar
 • Per a estrangers que viuen a Espanya
 • Pels espanyols que viuen fora del seu territori
Vehicles:
 • Multiproductes de motor
 • Vehicles agrícoles
 • Assistència jurídica de l'automòbil
 • Assistència jurídica per retirada del permís de conducció
Vida:
 • Vida fàcil
 • Vida crèdit
 • Vida hipoteques

 

Si busques alguna assegurança especifica posat en contacte amb nosaltres, i et realitzarem un pressupost sense cap compromís.