Formació Bàsica en seguretat

Es requerirà la possessió del “certificat de Formació Bàsica” a tot el personal que faci funcions professionals marítimes en els vaixells civils, així com aquells a qui se li confien tasques de seguretat o de prevenció de la contaminació relacionades amb les operacions del vaixell, en virtut del quadre d’obligacions i consignes del vaixell, del pla d’emergències d’abord en cas de contaminació per hidrocarburs o del manual de gestió de la seguretat.

El “certificat de formació bàsica” s’obtindrà després de superar satisfactòriament el curs el contingut del qual es desenvolupa en l'annexa I, haurà de complir les normes de competència de la secció A-VI/1 del codi de formació.

La durada del curs no serà inferior a 70 hores, de les quals, com a mínim, consistirà en 45h de contingut teòric i 25h de contingut pràctic.