Agenda d'examens

Per a l'obtenció de determinades titulacions nàutiques és necessari realitzar un examen teòric oficial de la Generalitat de Catalunya.
La Generalitat podrà modificar les dates de realització de la prova en funció dels alumnes matriculats i la COVID.

Les titulacions que hauran de realitzar aquests exàmens són el Patró de Navegació Bàsica (PNB), el Patró d'Embarcacions d'Esbarjo (PEE/PER), el Patró de Iot (P.Iot) i el Capità de Iot (C.Iot).